Base description which applies to whole site

Lijst van gebruikte afkortingen en hun betekenis

Aof

Arbeidsongeschiktheidsfonds

AOW

Algemene Ouderdomswet

ATAD

Anti Taks Avoidance richtlijn

bbp

bruto binnenlands product

bni

bruto nationaal inkomen

btw

belasting toegevoegde waarde

cao

Collectieve Arbeidsovereenkomst

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CEP

Centraal Economische Plan

CO2

Koolstofdioxide

CPB

Centraal Planbureau

DGA

Directeur-Groot Aandeelhouder

DNB

De Nederlandsche Bank

EBITDA

Gecorrigeerde winst

EC

Europese Commissie

ECB

Europese Centrale Bank

EDIS

Europees Depositogarantiestelsel

EMU

Economische en Monetaire Unie

ESM

Europees stabiliteitsmechanisme

EU

Europese Unie

EVDW

Europese vervangingsinvestering door waardepropositie

EZK

Economische Zaken en Klimaat

FMO

Financieringsmaatschappij voor ontwikkelingslanden

Iab

Inkomensafhankelijke bijdrage

IAK

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving

IBP

Interbestuurlijk Programma

IMD

Institute for Management Development

IMF

Internationaal Monetair Fonds

LNV

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

MEV

Macro Economische Verkenning

MFK

Meerjarig Financieel Kader

mkb

midden- en kleinbedrijf

MTO

Medium Term Objective

NAM

Nederlandse Aardolie Maatschappij

NHG

Nationale Hypotheek Garantie

NVWA

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

OCW

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

OESO

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

OFS

Overzicht Financiële Stabiliteit

PBL

Planbureau voor de Leefomgeving

SCP

Sociaal en Cultureel Planbureau

SDE+

Stimulering Duurzame Energieproductie plus

SER

Sociaal Economische Raad

SGP

Stabiliteits- en Groeipact

SRF

Single Resolution Fund/Het Nationaal resolutiefonds

SZW

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

VK

Verenigd Koninkrijk

vpb

vennootschapsbelasting

VS

Verenigde Staten

WEW

Waarborgfonds Eigen Woningen

Wlz

Wet langdurige zorg

Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning

WRR

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

WW

Werkloosheidswet

Wwz

Wet werk en zekerheid

Zvw

Zorgverzekeringswet

Zzp

zelfstandige zonder personeel

Licence